Nou fons a l'Arxiu Històric de Maó!
L’Arxiu Històric de Maó ha ingressat un nou fons gràcies a la donació de Guillem Sintes Espasa qui ha dipositat a l’Arxiu el fons de l’Honor Bernat Carreras.
Aquest és un fons interessant per a la història de l'illa de Menorca perquè permet conèixer l’activitat d’un Honor, un personatge que provenia de la pagesia, que visqué la segona meitat del segle XVIII i principis del segle XIX. Bernat Carreras era senyor del domini útil de la possessió de Binisafúller i va exercir d’espia per a la causa borbònica. El fons conté 176 documents de tipus notarial (testaments, esponsalicis, cartes dotals), patrimonial (quitaments, contractes d’arrendament), econòmic (rebuts, àpoques) i familiar i personal (certificats de naixement i de matrimoni). La documentació és, sobretot, del segle XVIII i principis del segle XIX, però també trobam algun document de finals del segle XVII.


Un arxiu d’aquestes característiques ens dóna notícia de quina era l’activitat d’un membre de la petita noblesa i de la seva família, i quina és la documentació que consideraven imprescindible conservar i, per tant, ha arribat fins als nostres dies.

Un document interessant que conté el fons és la carta que el Capità General de les Balears, Juan Miquel de Vives, escriu el 30 de juny de 1802 al senyor José Antonio Caballero, ministre de Gràcia i Justícia del govern de Carles IV, sol·licitant una pensió de reconeixement a favor de Bernat Carreras.


Alguns dels documents que podeu veure a la imatge són el testament de l’Honor Bernat Carreras, quitaments de censos o el certificat de baptisme de Miquel Carreras, fill de Bernat Carreras i Margalida Pons.
Categoría:Novetats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.