Serveis i tràmits en línia

Serveis Audiovisuals de la Biblioteca Pública de Maó

Aquest servei us permet realitzar les següents consultes i sol·licituds des de casa:

Serveis

Horari de la sala d'actes

En cas de programació fora de l'horari habitual de la biblioteca (de dilluns a dissabte de 9:30h a 13:30h, i de dilluns a divendres de 17:00h a 20:30h.), hauran de posar-se en contacte telefònic amb l'administració, al telèfon 971 36 91 90 per tramitar les despeses de guarda i porteria.

Normes d'ús de la sala d'actes

La Biblioteca Pública de Maó disposa d'una sala d'actes i exposicions i d'altres espais que posa a l'abast de la població de Menorca com a servei públic que és. Les entitats públiques i privades poden sol·licitar l'ús d'aquests espais i de la sala d'actes i exposicions. Les entitats sol·licitants hauran de complir els requisits que s'estipula en aquest document.

Equipament de la sala

La biblioteca és responsable de mantenir en condicions òptimes els espais i els equipaments:

 • Superfície 80 m²
 • 50 cadires (20 amb suport per a escriure)
 • Projector i pantalla de 2x4m
 • Megafonia (3 micròfons i altaveus)
 • Sistema de guia per a penjar quadres
 • Tarima amb taula de presentacions
Activitats reglades

Les activitats que pot acollir la sala d'actes són: conferències, taules rodones, lectures, xerrades, reunions, assemblees, exposicions o qualsevol altra activitat que estigui relacionada amb el llibre i la lectura en general. Si es vol fer una activitat no contemplada s'haurà de demanar a la direcció de la biblioteca que valorarà en cada cas la conveniència de l'activitat proposada.

Són de caràcter propi de la biblioteca les activitats relacionades amb la cultura i l'educació, i específicament seran prioritàries les activitats de difusió del llibre i de promoció de la lectura.

Les entitats públiques poden fer ús de la sala per a actes o cursos de formació

Com a espai públic, la biblioteca no permet cap tipus d'activitat amb afany de lucre comercial, a excepció dels relacionats amb el llibre i la lectura o la promoció cultural d'acord amb la direcció de la biblioteca. Tampoc no es permetran els actes de caràcter proselitista d'ideologies o confessions.

Condicions d'ús
 • Cal fer la sol·licitud amb suficient antelació per reserva de la sala omplint el formulari de la web www.bibliomao.es o escrivint al correu info@bibliomao.es en la qual s'exposarà de forma detallada la naturalesa i els continguts de l'acte. La petició no quedarà confirmada fins que no es rebi la resposta de la direcció de la biblioteca. La persona responsable signarà el document de compromís d'aquestes condicions. Una volta acabat l'acte, la persona responsable de l'entitat emplenarà la fitxa de valoració que serà lliurada al personal de la biblioteca.
 • Els actes seran sempre públics, d'entrada lliure i gratuïta.
 • El públic no pot sobrepassar la capacitat màxima de la sala, fixada en 60 persones.
 • L'entitat sol·licitant ha de nomenar una persona responsable per dur a terme les funcions de coordinar, organitzar i actuar com a interlocutora amb la persona responsable de la Biblioteca, durant el muntatge, el desmuntatge i la celebració de l'acte, i fer-se càrrec de tots els aspectes de l'organització de l'activitat. Aquesta informació serà consignada a la sol·licitud. Igualment, la persona responsable de l'entitat sol·licitant es farà càrrec de l'acolliment del públic, el control de la capacitat de l'espai, del manteniment de l'ordre durant la celebració de l'activitat.
 • El sol·licitant ha de venir a comprovar amb antelació d'un dia o del matí anterior la compatibilitat dels programes i dels equipaments que ha de fer servir en l'acte per tal de prevenir possibles disfuncions informàtiques.
 • En cas que hi hagi cap manifestació artística o espectacle, l'entitat sol·licitant disposarà del permís corresponent de la Societat General d'Autors o d'altres, i s'ha de fer càrrec dels drets d'autoria que se'n derivin. D'altra banda, les activitats que requereixen llicència municipal o cap altre permís, l'entitat sol·licitant es compromet a obtenir tot el que calgui abans de l'inici de l'ocupació de l'espai.
 • L'entitat sol·licitant té la responsabilitat de mantenir les instal·lacions en el mateix estat en què es trobaven abans d'utilitzar-les. També assumeix el cost de qualsevol desperfecte ocasionat a l'espai o al material cedit.
 • En cap cas no es pot dificultar l'accés ni es poden bloquejar, obstaculitzar o tapar les sortides d'emergència, la senyalització d'emergència, els extintors i els polsadors d'alarma, els detectors d'incendis, ni tampoc cap altre element de seguretat i prevenció. Les instal·lacions elèctriques no es poden modificar.
 • En cas d'actes fora de l'horari habitual de la biblioteca (dilluns a dissabte de 9'30 a 13'30, dilluns a divendres de 17'00 a 20'30), hauran de posar-se en contacte amb la biblioteca al telèfon 971 36 91 90 per tramitar les despeses de guarda i porteria que hauran d'abonar a l'empresa contractada.
 • En cas de conflictes o de dubtes sobre l'ús de la sala d'actes, serà la direcció de la biblioteca que resoldrà i prendrà les decisions oportunes.
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.