L'Arxiu Històric de Maó inicia el procés per millorar l'accessibilitat al Fons Làdico i al Fons de la Delegació de Govern
El Consell Insular de Menorca, que gestiona la Biblioteca Pública i l'Arxiu Històric de Maó, ha publicat els contractes menors per a la descripció arxivística del Fons Làdico i del Fons de la Delegació de Govern a Menorca.
 
La iniciativa té l'objectiu de donar visibilitat als fons i facilitar-ne l’accés a les persones usuàries i investigadores.
 
El Fons Làdico és un fons familiar i empresarial que és molt important per a la història econòmica i política de Menorca. El volum és de 8 metres lineals de documentació i s'hi troben llibres i lligalls, que abasten un període comprès entre finals del segle XVII i principis del segle XX. Aquest fons es va cedir en comodat al Consell Insular de Menorca per part de la família Sintas Ponte i és custodiat a l'Arxiu Històric de Maó.
 
El Fons de la Delegació de Govern a Menorca és un fons de 1.703 lligalls i que abraça un període que va des del 1824 al 2003. És un fons de vital importància per a l'estudi de la història contemporània de Menorca i es custodia a l'Arxiu Històric de Maó perquè és la institució responsable de guardar i donar accés a la documentació generada per l'Administració de l'Estat radicada a Menorca.  

Els contractes que ara es publiquen serviran per dur a terme el tractament arxivístic d'una part d'aquests dos fons, per tal d'elaborar les fitxes descriptives dels diferents lligalls i documents d'acord amb els estàndards internacionals, millorant-ne la visibilitat i l'accés.


 
 
Podeu trobar més informació sobre els contractes aquí: 

Fons Làdico: https://www.cime.es/Tauler/ObrirEdicteExp.aspx?Ig=C06E2946-47C0-4E62-A98A-556739842F0E 
Fons de la Delegació de Govern: https://www.cime.es/Tauler/ObrirEdicteExp.aspx?Ig=9341B1D3-5652-435B-A327-44F1C5FAF8D3
 
Categoría:Novetats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.