PREMI DE LITERATURA INFANTIL DES MERCADAL I FORNELLS
7 octubre 2008
La Regidora de Cultura de S'Ajuntament des Mercadal, Rosa Palliser Riudavets, ens ha fet arribar aquesta convocatòria:
PREMI DE LITERATURA INFANTIL DES MERCADAL I FORNELLS
BASES
Per tal de fomentar la creació literària en àmbit infantil en llengua catalana
l’Ajuntament des Mercadal convoca el Premi de literatura infantil des Mercadal i
Fornells 2008.
1. Poden concórrer a aquest premi totes les persones que ho desitgin de forma
individual o col·lectiva, sense cap limitació de nacionalitat, veïnatge o edat. Les
obres podran ser contes o relats breus adreçats al públic infantil, de tema lliure i
hauran de ser inèdites i no haver optat a cap altre convocatòria literària.
2. Les obres s’hauran de presentar en llengua catalana
3. La present convocatòria inclou un únic premi indivisible i el qual es pot deixar
desert si el jurat avaluador considera que cap de les obres compleix un rigor i
qualitat mínims.
4. Aquest premi està dotat d’un premi en metàl·lic de 1000 euros i l’edició de l’obra
guanyadora a càrrec de l’Ajuntament des Mercadal. Les il·lustracions de la mateixa
seran encarregades a un membre de l’Associació d’Artistes Visuals.
5. El jurat qualificador de les obres presentades per a l’edició de l’any 2008 estarà
integrat per cinc membres: la regidora de cultura, que n’exercirà la presidència, el
bibliotecari/a municipal, un representat de l’àmbit de la cultura designat per
aquesta regidoría, un mestre d’un dels centres educatius del municipi i un
representant de l’entitat La Caixa.
6. Les obres que optin al premi han d’estar presentades en format mecanografiat a
doble espai i lletra de cos nombre 12. La seva extensió mínima ha de ser de cinc
folis i un màxim de deu. Els originals s’han de presentar per quintuplicat en un
sobre on figuri Premi de literatura infantil vila des Mercadal 2008 i han d’anar
signades amb un lema o pseudònim. En un altre sobre amb el mateix lema o
pseudònim s’han d’incloure les dades personals del o dels participants: nom i
llinatges, adreça, DNI i telèfon de contacte.
7. El premi es lliurarà en un acte públic que tindrà lloc durant els actes del dia de
Sant Antoni, dia 17 de gener. El/els premiat/s seran avisats amb antelació de la
data i lloc de l’acte de lliurament del premi.
8. La presentació de l’edició de l’obra guanyadora tindrà lloc en el marc dels actes del
dia del llibre de l’any 2009.
9. El termini d’admissió d’originals finalitza dia 18 de desembre de 2008 a les 14 h.
Els originals s’han de registrar a les oficines municipals o bé trametre-les a la
regidoria de cultura per correu a la següent adreça: carrer Major 16, C.P. 07740
des Mercadal.
10. Els treballs no premiats podren ser retirats de les oficines municipals en els quinze
dies posteriors a la resolució del premi. No obstant això, l’Ajuntament se’n quedarà
un exemplar a efectes d’arxiu històric i del qual no en podrà fer cap ús sense
l’autorització de l’autor.
11. L’acceptació del premi comporta la cessió dels drets d’autor i d’edició de l’obra a
l’Ajuntament des Mercadal. No obstant l’autor en podrà fer ús sempre i quan ho
posi en coneixement i compti amb l’autorització de l’Ajuntament.
12. El fet de presentar-se al premi comporta l’acceptació de la totalitat de les
prescripcions d’aquestes bases, així com del dictamen del Jurat, que serà
inapel·lable.
La regidora de cultura.
Rosa Palliser Riudavets
Es Mercadal, setembre de 2008
Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.