Enquesta de satisfacció.
10 gener 2014
El mes passat de desembre la CAEB (Confederació d’Associacions Professionals) va triar aquesta biblioteca perquè dos alumnes del curs de biblioteconomia que havia impartit hi desenvolupessin les pràctiques que el complementen.
Entre les feines que varen proposar i realitzaren està aquesta enquesta que elaboraren per tal de apropar-nos al coneixement del grau de satisfacció dels usuaris als diferents serveis de la biblioteca.
Agraïm a Fina Fumadó Serra i Borja Pellejero Garriga el temps que han passat amb nosaltres i aquesta recollida d’opinions que ens permet conèixer millor i apropar-nos a les expectatives dels usuaris.
Amb les dades obtingudes feren també aquesta valoració:

RESULTATS DE LES ENQUESTES FETES ALS USUARIS DE LA BILIOTECA PÚBLICA DE MAÓ

Mostra: 84 enquestes
Període: 1 mes (10 nov. a 9 dec. 2013)
Enquesta composta de 14 preguntes, de les quals n’hi ha 7 de resposta tancada (si/no/parcialment/NS); 3 amb resposta tancada, però condicionada; 3 en les que demanem una valoració dels serveis, de les instal•lacions i del personal i 1 de resposta oberta, on demanem als usuaris que proposin millores.
CONCLUSIONS
En resum, a la gran majoria d’usuaris no els hi agrada contestar enquestes, ni que sigui per demanar millores.
El resultats en xifres ens diu que:
- El col•lectiu majoritari (57%) d’usuaris està dins la franja d’edat de entre 31 i 60 anys; en segon lloc hi ha els joves de entre 14 i 18 anys.
- El 87% tenen carnet de soci
- El 54 % venen a la biblioteca mes d’una vegada per setmana
- El 75% troba que l’horari es adequat i del 25% restant, la majoria troba que es podria millorar fent horari intensiu des de les 9 a les 21h.
- El 84 % no te un dia determinat per venir, i el 16 % restant prefereix els dilluns.
- En quant a les instal•lacions, tenim una bona nota en il•luminació, climatització i neteja. Una mica menys en comoditat i mala nota en disponibilitat de taules i silenci (les cadires).
- Cal destacar que l’OPAC es emprat per un 35% dels usuaris, el que dona que pensar que hi manca informació d’aquest sistema de consulta
- La majoria d’usuaris tenen facilitat per localitzar els llibres als prestatges i normalment troben el llibre que necessiten.
- Dels serveis que oferim, el 90% d’usuaris usen el préstec; el 42% l’autoprestec;
- El 75% dels usuaris creuen que es interessant el préstec d’ e-books.
- El 65% ens dona la màxima nota a l’atenció del personal, davant un 6% que ens dona un cero.
-
L"excel amb els resultats estan a la vostra disposició si ens ho demaneu per mail a info@bibliomao.es.Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.